Home 李府千歲
李府千歲

    李、池、吳、朱、范五府王爺廣為本省信徒所崇奉,五人俱為唐朝名將忠臣,其名諱為工部尚書李大亮、定襄都督池夢彪、朔州都督吳孝寬、綿州刺史朱叔裕、武州刺史范承業。 四月廿六日為民間祭祀李府千歲的日期,茲簡述其生平,李府千歲,涇陽人,生於隨唐之際,與池夢彪、吳孝寬、朱叔裕、范承業義結金蘭,李公兼資文武,投效唐高祖後,屢建功勳,曾偕池、吳二人領兵平定廣州、巴東流寇,又賑濟金銀放歸奴婢,心性慈惠,為時人所稱譽,貞觀年間,戰功卓著,深受唐太宗倚重。昇化之後,玉帝勒封為『代天巡狩』,坐擁王船,巡狩四方以護國佑民。
    五府千歲,神威遠播,聲靈赫濯,稽諸史乘,賑恤百姓,抵禦盜賊,保衛鄉土,安邦定國,以忠義相切磋,雖異姓勝同胞焉。五王各司所長:大王擇日期、二王除邪氣、三王識地理、四王好籤詩、五王精藥理。
    李府千歲是五王之首,輔助開國有功,經常上書治內之道,安定邊關,穩定社稷,對國家政事有所獻替;生平奉事兄嫂,同於父母,罄其家貲,以瞻養宗親,仁義召召,天下讚美。李府千歲之造像,鶴髮童顏,文武雙全,是個仁義之神。
    每年農曆四月二十六日為李府千歲的壽誕日。

argaiv1765